เรื่องแจ้งเวียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๖   
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๓๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี)
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่   
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
 เรื่อง สรุปสถานการณ์รวมของภูมิอากาศและน้ำท่วมของเทศไทยประจำสัปดาห์ 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๖ 
(วัดชัยพฤษมาลาราชวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การลงพื้นที่ติดตามและรายงานสถานการณ์อุทกภัย
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
(นางวาสนา เอียดวะณะ)
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๙๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
(นางสาวศุภาพิชญ์ อุปัชชนานันท์)
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
( ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ )
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๗ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานรวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖ 
แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
 แจ้งเวียน สำนัก/ศูนย์,สตท.๑-๑๐ และ สตส.ทุกจังหวัด 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 (วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี ๒๕๕๖
(วัดแก้วพิจิตร จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
     กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขออนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นางกนกวรรณ ธรรมประดิษฐ์) 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ด้านความมั่นคงอาหารของสมาชิกเอเปค 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๕๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลวันบูรพาจารย์
(วัดนรนาถสุทริการาม กรุงเทพฯ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๔๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง บิดาของพนักงานราชการถึงแก่กรรม (บิดาของนายศรายุทธ ไร่สงัด)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๔๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง คำสั่งมอบหมายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่ในการติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
 ( คำสั่ง กษ. ที่ ๘๔๑/๒๕๕๖ )  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า โครงการ "๘๔ พรรษา ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา และ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
(วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดทำ DVD VCD และ CD บทเพลงเทิดพระเกียรติฯ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๘ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๖ และแนวโน้มปี ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๖  
 แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง,สตส.กทม.,สตท.๑๐ 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๐๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางศตพร  พรหมทอง)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๘๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙  (นางประทุมวัน รุ่งกระจ่าง , นางสาวอัจฉรา แวดอเลาะ)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกองทัพบก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
(วัดมหรรณพารามวรวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๓๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคีมหากุศล
(วัดดอนขนุน จังหวัดหนองคาย วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๙ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ผ่านการทดสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๗ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๙๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
(นางสาววันทนีย์  ธีรพงศ์นภาลัย)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฎระเบียบสำคัญที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งเวียน รตส.,ผชช.และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๙๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางสาวณัฎฐิราภรณ์ สร้างบุญ) 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งเอกสาร ( การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง )
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๙๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (นางสาวสร้อยศิรินทร์  ตะกรุดแก้ว) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๘๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางสาวผกามาศ  มือกุศล) 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดลพบุรี
(๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ผตท.๑,หตส.ลพบุรี และ ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
(ระยะที่ ๑๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ ๘
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ของสภาผู้แทนราษฎร
(วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานขององค์การตลาด ประจำปี ๒๕๕๖
(วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปกากร ประจำปี ๒๕๕๖
(วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖
(วัดสุรชายาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม
(วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๖  ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
(วัดวชิรธรรมาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Sport Day ณ ลานอเนกประสงค์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่าย ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง มารดาของลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (มารดาของนายสวัสดิ์  ทิพย์สุมณฑา)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ซักซ้อมวิธีปฏิบัติการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  : :   เอกสารแนบ คลิกที่นี่   : :    
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๗ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
แจ้งเวียน สตท.๑-๑๐,สตส.ทุกจังหวัด,กตน. และ กคก. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๖ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๘๒/๒๕๕๖ เรื่อง  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นายวิจักร อากัปกริยา)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปสถานการณ์รวมของภูมิอากาศและน้ำท่วมของประเทศไทยประจำสัปดาห์  
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส. 
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๒ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งเวียนรายชื่อข้าราชการซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติบุคคลอยู่ในข่ายที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
:: โปรดบันทึกรับนอกระบบ ::   แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง พิธีมอบประกาศนียบัตรเข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์และเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งเอกสาร (สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๙๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๘๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการ    ต่อไป (นางสาวฮาซีด๊ะ  หะระตี)  
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบอุทกภัย 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอุตสาหกรรมป่าไม้ 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รับโอนข้าราชการ
จ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๘๓/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
       ๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
       ๒. ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
       ๓. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเอกสารคงค้างในระบบ GFMIS 
แจ้งเวียน หัวหน้าสตส.ทุกจังหวัด
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๘๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจัดงานเทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี ๒๕๕๖ 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง คำสั่งเลื่อนข้าราชการ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๔ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งเอกสาร (คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 4 คำสั่ง) 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี EAU สืบสานงานพระศาสนา
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ ๓ เดือน
แจ้งเวียน หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง,สตท. ๑๐ และ สตส.กทม.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๗๐ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง คำสั่งเลื่อนข้าราชการ  (คำสั่ง กษ. ที่ ๗๙๖/๒๕๕๖ ตำแหน่ง ผชช. สตท. ๒-๑๐)
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการ "ข่าวข้น ด้วยเกล้า ด้วยข้าว" Rice for The king 
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ๗๗๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
     ๑. นางสาวสิริวรรณ คูหาสวัสดิ์
     ๒. นางธัชชา อติวรมันต์
     ๓. นางอาภัสสร ลิ้มตระกูล
    แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๗๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๗๕/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๕ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๗๐/๒๕๕๖ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๗๑/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๒ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๗ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งเอกสาร ( คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๖๓-๗๖๕/๒๕๕๖
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับ ๔ ภาษา) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.

 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
:: ขอยกเลิกหนังสือเชิญประชุม ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๕ ลงวันที่ ๒ ต.ค. ๕๖ :: 
 แจ้งเวียน ผตท./ผชช. ที่ ๑-๑๐ และ หตส.ทุกจังหวัด 
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๕๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม ( บิดาของนางสาววิภาวัลย์ พรมลาย ) 
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง คำสั่งย้ายข้าราชการ ( คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๕๓/๒๕๕๖
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๔ คำสั่ง ดังนี้
     ๑. คำสั่ง ที่ ๗๖๔/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป (นางกนกวรรณ ทรงคุณ,นางสาวสุพัตรา คำมะนะ) 
     ๒. คำสั่ง ที่ ๗๖๕/๒๕๕๖ เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (นายสุวิง อนุจร)
     ๓. คำสั่ง ที่ ๗๖๖/๒๕๕๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ ( นางสาวสุดารัตน์ นาอนันต์ , นายสมชาย จงบัญญัติ , นางสาวจันทร์เพ็ญ ฐานบัญชา )
     ๔. คำสั่ง ที่ ๗๖๗/๒๕๕๖ เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( นางนุชจรี ผลระลึก , นางมัญชุพร กาญจนฤกษ์ , นางสาวลำดวน ชาติเศษ )
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งรหัสและอายุการใช้งานในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ผ่าน GFMIS Web Online 
 แจ้งเวียน ผอ.สตท.๑-๑๐,หตส.ทุกจังหวัด และ กตน.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง รายงานผลการใช้ไฟฟ้า (มิเตอร์ย่อย) ของส่วนราชการ 
 แจ้งเวียน ผอ.สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การบรรจุบุคคลซึ่งเคยออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการกลับเข้ารับราชการ
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
 แจ้งเวียน หน่วยงานในส่วนกลาง
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๓๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๓๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
  แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
     ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
 ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๓๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
     คำสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ๗๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ จำนวน ๒ ราย
       ( นางสาวรุจิรัตน์ จานอักษร , นางโอลพักตร์ สุขจิตร )
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๙๓๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การจ้างเหมาบริการรายบุคคล กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
::  เอกสารแนบ คลิกที่นี่  ::
 แจ้งเวียน ทุกหน่วยงานในสังกัด กตส.